Member List

23 Full members, 6 Associate members and 45 Supporting members
( as of 14 September, 2023 / Alphabetical order)

Full member

Associate member

Supporting member

 • Tetsuo Akiyama
 • Maki Aman
 • Toshiyuki Atsumi
 • Yo Chibazakura
 • Darold Davis (Tetsuo) (Principal / Replicant AD, Inc.)
 • Ayako Fujiwara
 • Kiyoshi Hidani (Representative / Passion and Will)
 • Chitose Ikeda
 • Yasumasa Ishida
 • Keiji Kawahara
 • Satoshi Kose
 • Masayoshi Kubo
 • Kazunori Mano
 • Karin Matsumori
 • Hisashi Matsushita
 • Hiroshi Matsuura
 • Yuko Nakagishi
 • Masafumi Narikawa
 • Hiroko Niiyama (MAGICAL BEANS Co.,LTD.)
 • Nao Oba
 • Mikihiro Oguri
 • Yasushi Oi
 • Mitsuo Okada
 • Yoko Okuaki (officeOKUAKI representative Cooking adviser)
 • Katsushi Onogami
 • Koichiro Osame
 • Makoto Oshima
 • Jiro Sagara
 • Yuuta Sakurai
 • Kimiko Sato
 • Masayuki Shintani
 • Hiroyuki Suda
 • Maiko Sugawara
 • Chizuko Suzuki
 • Hiroe Suzuki
 • Kazuo Totani
 • Ryosuke Tsuchiya
 • Takafumi Tsuruta
 • Mikio Yamashita
 • Kiyomi Yoshioka (A representative / SI Housing Laboratory)
 • Reiko Yuki
 • Yanfang Zhang
to top of this page